Claim your
Cashback

That's Workspace
Satisfaction

fellowes product
woman
 • 1.
  Vyplňte reklamačný formulár online.

  Pripravte si nasledujúce doklady:

  • Kópia faktúry

  • Informácie o bankovom účte

  • Sériové číslo

 • 2.
  Odošlite kópiu dokladu o kúpe (nákupnej faktúry) online
 • 3.
  Sumu určenú na refundáciu Vám po overení nároku zašleme na účet.
 • 4.
  Potrebujete pomoc? Kliknite sem
Aktualizované dňa 6:47 / 03-sep-2021

Podmienky a ustanovenia

PODMIENKY A USTANOVENIA Fellowes Lyreco

 

 1. Akcia je určená obyvateľom s pobytom v Rakúsku, Belgicku, Francúzsku, Spojenom kráľovstve, Írsku, Luxembursku, Holandsku, Švajčiarsku, Španielsku, Portugalsku, Taliansku, Švédsku, Dánsku, Nórsku, Fínsku, Maďarsku, Slovensku a Českej republike vo veku minimálne 18 rokov s výnimkou zamestnancov a priamych rodinných príslušníkov zamestnancov spoločnosti Fellowes, jej zástupcov, distribútorov, predajcov a ďalších osôb profesionálne spätých s touto akciou.
 2. Účastníci musia mať bankový účet v krajine, v ktorej majú pobyt..
 3. Účasťou v akcii účastník súhlasí s týmito podmienkami a ustanoveniami a predpokladá sa, že si prečítal zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Fellowes.
 4. Táto ponuka spoločnosti Fellowes spočíva vo vrátení časti kúpnej ceny zaplatenej účastníkmi za oprávnený produkt zakúpený v určenom období („obdobie akcie“) v spoločnosti Lyreco. Podrobné údaje o jednotlivých ponukách vrátane informácií o zúčastnených výrobkoch a sumách vrátenia peňazí sa nachádzajú na adrese www.felloweslyrecopromo.com  („stránky akciovej ponuky“). Kompletné žiadosti sa musia odoslať do 45 dní od kúpy. Žiadosti prijaté neskôr ako 45 dní od kúpy budú zamietnuté.
 5. Akcia je platná len pre nasledujúce zariadenia Fellowes zakúpené v spoločnosti Lyreco od 1.9.2021 do 31.12.2021 v Rakúsku, Belgicku, Francúzsku, Spojenom kráľovstve, Írsku, Luxembursku, Holandsku, Švajčiarsku, Španielsku, Portugalsku, Taliansku, Švédsku, Dánsku, Nórsku, Fínsku, Maďarsku, Slovensku a Českej republike a podlieha dostupnosti zariadení v spoločnosti Lyreco.

Všetky krajiny:

LX65

LX200

LX210

LX211 - biela

LX211 - čierna

AutoMax 100M

AutoMax 200M

AutoMax 150C

AutoMax 600M

60Cs

10M

225Mi

LX201 - čierna

LX201 - biela

LX221 - čierna

LX221 - biela

AutoMax 350C

AutoMax 550C

Všetky registrácie sa musia odoslať do 14.02.2022.

Len jedna účasť na osobu/spoločnosť/adresu/bankový účet. Každý účastník sa môže akcie zúčastniť maximálne s 5 skartovačkami za predpokladu, že všetkých 5 skartovačiek je uvedených na jednej faktúre. V takom prípade musí účastník odoslať žiadosť samostatne pre každú skartovačku a v ten istý deň. V opačnom prípade budú ďalšie žiadosti zamietnuté.

 1. Ak chce účastník podať žiadosť, musí navštíviť webové stránky www.felloweslyrecopromo.com , kompletne vyplniť formulár a odoslať príslušné príjmové doklady, ktoré sú v súlade s týmito podmienkami a ustanoveniami. Všetky údaje musia byť presné. Ponuka je neprenosná.
 2. Akcia pozostáva z ponuky spoločnosti Fellowes vrátiť časť kúpnej ceny zaplatenej účastníkom za určité produkty Fellowes zakúpené počas obdobia akcie v spoločnosti Lyreco. Minimálna požiadavka na počet zakúpených výrobkov je 1 (jedno) zariadenie. Sumy finančného bonusu sú zverejnené v akciovom letáku a na stránkach akciovej ponuky.
 3. Platba sa uskutoční len v prípade, že účastník poskytol potrebné dokumenty potrebné na spracovanie žiadosti o vrátenie peňazí.
 4. Žiadosť sa podáva cez internet. Účastník vyplní formulár žiadosti online, pričom poskytne údaje o novom výrobku, svoje osobné údaje a bankové údaje.
 5. Keď spoločnosť Fellowes dostane vyplnený formulár, účastníkovi pošle potvrdenie prijatia e-mailom. Po úspešnom overení žiadosti účastníka sa platba prevedie na bankový účet účastníka do 30 dní. Platbu je možné vykonať len na bankový účet v príslušnej krajine. Platba sa uskutoční len v prípade, že účastník poskytol všetky údaje potrebné na spracovanie žiadosti o vrátenie peňazí.
 6. Peniaze nemožno vrátiť účastníkovi, ktorý:

11 a) si nezakúpil minimálne 1 oprávnený produkt počas obdobia akcie a/alebo

11 b) nevyplnil formulár žiadosti online a/alebo

11 c) neposkytol kópiu dokladu o kúpe a/alebo

11 d) neodoslal žiadosť v rámci určeného času a/alebo

11 e) včas neposkytol všetky chýbajúce informácie a/alebo

11 f) skartovačku nekúpil v spoločnosti Lyreco.

 1. Účastníci, ktorí podajú neúplnú žiadosť, budú mať možnosť poskytnúť chýbajúce informácie alebo dokumenty do 7 dní od ich vyžiadania spoločnosťou Fellowes. Ak účastník ani potom nebude spĺňať podmienky a ustanovenia, refundácia sa zamietne.
 2. Refundácia sa zaplatí len v prípade, že účastník vyjadrí súhlas s týmito podmienkami a ustanoveniami.
 3. Táto ponuka sa nemôže kombinovať s inými akciovými ponukami spoločnosti Fellowes platnými v rovnakom období.
 4. Podmienky na vrátenie peňazí sú splnené len v prípade, že účastník si výrobok zakúpil osobne. Vyjadrením súhlasu s týmito podmienkami účastník potvrdzuje, že je vlastníkom zariadenia a že nejde o nárok tretej strany.
 5. Účastník môže e-mailom adresovať spoločnosti Fellowes otázky o kampani a stave spracovania žiadosti. Ďalšie informácie sú uvedené na konci tohto dokumentu.
 6. Spoločnosť Fellowes nie je zodpovedná za stratené, neskoré, poškodené a nesprávne doručené žiadosti, s výnimkou prípadov zanedbania, chyby alebo zámerného konania či nekonania na strane spoločnosti Fellowes alebo jej zástupcov. Spoločnosť Fellowes nie je zodpovedná za technické, hardvérové a softvérové chyby, chyby súvisiace so servermi alebo webovými stránkami ani za iné zlyhania či škody akéhokoľvek druhu.
 7. Za výnimočných okolností mimo primeranej kontroly a ak okolnosti spôsobia, že to bude nevyhnutné, si organizátor akcie vyhradzuje právo na zrušenie alebo zmenu tejto akcie alebo týchto podmienok a ustanovení v akejkoľvek fáze, ale zakaždým sa vynasnaží minimalizovať vplyv na účastníkov s cieľom zabrániť prípadnému sklamaniu.
 8. Pri registrácii účastník poskytne spoločnosti Fellowes svoje osobné údaje, ktoré sa prenesú do spoločnosti Fellowes a jej zástupcom na uskutočnenie tejto akcie a na marketingovú analýzu a analýzu kontroly kvality. Spoločnosť Fellowes a jej zástupcovia sú zodpovední za bezpečné uloženie, spracovanie a prenos osobných údajov účastníka. Registráciou účastník vyjadruje súhlas s týmito podmienkami a ustanoveniami. Označením príslušného políčka v online registračnom formulári účastníci takisto poskytujú organizátorovi akcie, ďalším právnym subjektom spoločnosti Fellowes a/alebo ich zástupcom súhlas so spracovaním údajov o sebe na účely informovania účastníkov o ďalších akciách, nových produktoch a službách a na budúcu marketingovú analýzu a analýzu kontroly kvality. Účastníci majú právo informovať sa, aké údaje organizátor akcie o nich má, a žiadať ich úpravu. Požiadavky na tento účel je nutné zaslať organizátorovi akcie na e-mailovú adresu uvedenú nižšie.
 9. Spoločnosť Fellowes si vyhradzuje právo príležitostne počas trvania akcie zaslať ďalšie informácie o akciových výrobkoch a podrobnostiach akcie. Nie je to v rozpore s právami účastníkov uvedenými v uvedenom bode.
 10. Príslušné ustanovenia sú k dispozícii na webových stránkach akciovej ponuky a je možné ich bezplatne získať na e-mailovej adrese uvedenej v týchto podmienkach účasti.
 11. Spoločnosť Fellowes neposkytne osobné údaje účastníkov žiadnej inej organizácií bez ich povolenia s výnimkou spoločnosti Benamic, IDA Business & Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Írsko, ktorá je zástupcom určeným spoločnosťou Fellowes na účely vykonávania tejto akcie.
 12. Kontaktná e-mailová adresa na túto kampaň je fellowes@promotion-update.com , stránky akciovej ponuky sú www.felloweslyrecopromo.com . Táto webová adresa je určená len na odoslanie online registrácie do tejto akcie.
 13. Pôvodný pokladničný doklad sa MUSÍ uchovať až do skontrolovania platnosti zásielky a zaplatenia. Spoločnosť Fellowes si vyhradzuje právo požadovať pôvodný pokladničný blok pre všetky zakúpené a zaregistrované výrobky s cieľom overenia legitímneho získania výrobkov.
 14. Pokladničné bloky sa nevracajú.
 15. Ak je to potrebné, účastníci by mali pred účasťou v akcii mali požiadať svojho zamestnávateľa o súhlas. Akákoľvek daňová povinnosť vyplývajúca z účasti na akcii je zodpovednosťou samotných účastníkov.
 16. Akékoľvek otázky týkajúce sa právneho výkladu pravidiel budú vychádzať z anglického práva a výlučnú právomoc budú mať súdy v Anglicku a Walese.
 17. Organizátor akcie si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia diskvalifikovať akéhokoľvek účastníka, o ktorom zistí, že zneužil, porušil alebo inak ovplyvňoval fungovanie akcie, alebo že konal spôsobom, ktorý organizátor akcie považuje za porušenie podmienok a ustanovení.
 18. Spoločnosť Fellowes si vyhradzuje právo akciu kedykoľvek zrušiť bez predchádzajúceho upozornenia.
 19. Ak spoločnosť Fellowes uskutoční nejakú platbu omylom, bez ohľadu na to, či v dôsledku zlyhania (zámerného alebo iného) účastníka, spoločnosť Fellowes podnikne všetky zákonné možnosti na vyžiadanie platby späť a ak ide o nečestnosť, ohlási záležitosť príslušným orgánom.
 20. Spoločnosť Fellowes bezplatne zašle Podmienky a ustanovenia vzťahujúce sa na túto akciu komukoľvek, kto o ne požiada.
 21. Organizátor akcie: Fellowes Ltd, Ontario Drive, New Rossington, Doncaster, DN11 0FB, U.K.