Odbierz swój
zwrot

Poczuj
Satysfakcję
w pracy

fellowes product
woman
 • 1.
  Wypełnij formularz zgłoszeniowy online.

  Potrzebne będą:

  • Skan dowodu zakupu urządzenia

  • Kompletne i poprawne dane dotyczące konta bankowego

  • Numer seryjny urządzenia

 • 2.
  Załącz do formularza skan dowodu zakupu urządzenia.
 • 3.
  Zwrot zostanie przelany na podany numer konta bankowego po pozytywnym rozpatrzeniu zgłoszenia.
 • 4.
  Kontakt
Zaktualizowano 6:47 / 03-wrz-2021

REGULAMIN PROMOCJI

 

 1. Promocja jest dostępna dla osób zamieszkałych w Niemczech, Austrii, Szwajcarii, Belgii, Holandii, Luksemburgu, Francji, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Hiszpanii, Portugalii, Włoszech, Polsce, Węgrzech, Czechach, Słowacji, Danii, Szwecji, Norwegii i Finlandii, które ukończyły 18 lat, z wyjątkiem pracowników Fellowes i członków ich najbliższej rodziny, naszych przedstawicieli, naszych dystrybutorów, wszelkich naszych odsprzedawców lub każdej osoby związanej zawodowo z tą promocją.
 2. Uczestnicy muszą posiadać rachunek bankowy w kraju zamieszkania.
 3. Korzystając z promocji, uczestnik zgadza się na warunki regulaminu i uznaje się, że przeczytał politykę prywatności Fellowes.
 4. Niniejsza oferta firmy Fellowes składa się ze zwrotu części kwoty wpłaconej przez uczestnika, stanowiącej cenę zakupu produktu, objętego promocją w określonym okresie („Okres promocyjny”). Szczegóły każdej oferty, w tym lista produktów objętych promocją oraz kwoty „Cash Back” dostępne są na stronie www.fellowes-promotion.com („Strona promocji”). Zgłoszenia należy składać w całości w ciągu 45 dni od daty zakupu. Zgłoszenia otrzymane po upływie 45 dni od daty zakupu zostaną odrzucone.
 5. Promocją objęte są wyłącznie następujące produkty Fellowes zakupione w Lyreco w terminie od 01.09.2021 do 31.12.2021 r. na terytorium Niemiec, Austrii, Szwajcarii, Belgii, Holandii, Luksemburga, Francji, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Hiszpanii, Portugalii, Włoch, Polski, Węgier, Czech, Słowacji, Danii, Szwecji, Norwegii i Finlandii. Promocja ważna z zastrzeżeniem dostępności towaru w Fellowes i Lyreco:

WSZYSTKIE KRAJE:

Niszczarka LX65

Niszczarka LX200

Niszczarka LX210

Niszczarka LX211 - Biała

Niszczarka LX211 - Czarna

Niszczarka AutoMax 100M

Niszczarka AutoMax 200M

Niszczarka AutoMax 150C

Niszczarka AutoMax 600M

Niszczarka 60Cs

Niszczarka 10M

Niszczarka 225Mi

Niszczarka LX201 - Czarna

Niszczarka LX201 - Biała

Niszczarka LX221 - Czarna

Niszczarka LX221 - Biała

Niszczarka AutoMax 350C

Niszczarka AutoMax 550C

Rejestracji należy dokonać do dnia 14.02.2022

Oferta dostępna jednorazowo dla każdej osoby/firmy/adresu/rachunku bankowego. Każdy uczestnik może zgłosić do tej promocji maksymalnie 5 niszczarek w okresie trwania kampanii.

 1. Zgłoszenia promocyjne należy składać na stronie internetowej https://felloweslyrecopromo.com/ poprzez wypełnienie formularza promocyjnego w całości oraz przedstawienie właściwych rachunków i numerów seryjnych spełniających warunki niniejszego regulaminu. Wszystkie dane muszą być poprawne. Oferty nie można przenieść na inną osobę.
 2. W ramach promocji firma Fellowes oferuje zwrot części wartości ceny zapłaconej przez uczestnika na zakup określonych produktów Fellowes w okresie promocyjnym w Lyreco. Warunek minimalny zakupu to jedna (1) sztuka produktu. Kwoty zwrotu zostały opublikowane w ulotce promocyjnej oraz na stronie promocji.
 3. Płatność nastąpi wyłącznie po przekazaniu przez uczestnika odpowiednich dokumentów, umożliwiających przeprowadzenie transakcji Cash Back na podstawie złożonego zgłoszenia.
 4. Zgłoszenie składne jest online. Uczestnik wypełnia formularz zgłoszenia online, podając informacje o nowo zakupionym produkcie oraz swoje dane osobowe i bankowe.
 5. Po przesłaniu wypełnionego zgłoszenia do Fellowes, uczestnik utrzyma potwierdzenie jego doręczenia drogą elektroniczną. Po pomyślnej weryfikacji zgłoszenia, przelejemy kwotę zwrotu na rachunek bankowy uczestnika w ciągu 30 dni. Możemy wykonać przelew tylko na rachunek bankowy, który znajduje się w kraju zamieszkania uczestnika. Płatność nastąpi wyłącznie po udzieleniu przez uczestnika wszystkich wymaganych danych, umożliwiających przeprowadzenie transakcji premii Cash Back na podstawie złożonego zgłoszenia.
 6. Nie możemy przekazać zwrotu uczestnikowi, który:
 7. a) nie zakupił co najmniej 1 sztuki produktu objętego promocją w okresie promocyjnym; i/lub
 8. b) nie wypełnił formularza promocyjnego online; i/lub
 9. c) nie przedstawił dowodu zakupu; i/lub
 10. d) nie złożył swojego zgłoszenia w wyznaczonym terminie; i/lub
 11. e) nie uzupełni wszystkich brakujących danych w wyznaczonym terminie; i/lub
 12. f) zakupił niszczarkę od zewnętrznego sprzedawcy przez eBay lub platformy sprzedażowe.
 13. Uczestnikom, którzy złożą niekompletne zgłoszenie, zostanie udzielona możliwość uzupełnienia brakujących danych lub dokumentów w terminie 7 dni od daty powiadomienia przez Fellowes o ich braku. Wykonamy przelew zwrotu wyłącznie na konto uczestnika, który spełni warunki naszego regulaminu promocji.
 14. Uczestnik otrzyma zwrot wyłącznie po spełnieniu tych warunków regulaminu.
 15. Oferty nie można połączyć z żadną inną ofertą promocyjną Fellowes obowiązującą w tym samym terminie.
 16. W celu spełnienia warunków otrzymania zwrotu, uczestnik musi zakupić produkt osobiście. Poprzez zaakceptowanie niniejszych warunków uczestnik oświadcza, że jest właścicielem produktu i że żadne osoby trzecie nie mają prawa do tego produktu.
 17. Wszelkie pytania na temat promocji i statusu zgłoszenia prosimy kierować na adres e-mail Fellowes. Dodatkowe informacje są dostępne na końcu regulaminu.
 18. Fellowes nie ponosi odpowiedzialności za utratę, opóźnienie, uszkodzenie lub nieprawidłowe zaadresowanie zgłoszeń, z wyjątkiem przypadków zaniedbania, usterki lub umyślnych działań lub pominięć ze strony Fellowes lub naszych przedstawicieli. Fellowes nie ponosi odpowiedzialności ani winy za wszelkie usterki techniczne, sprzętowe, oprogramowania, serwerów, stron internetowych lub inne, ani za uszkodzenia jakiegokolwiek typu.
 19. W razie zaistnienia wyjątkowych okoliczności pozostających poza kontrolą organizatora i tylko jeżeli wskutek tych okoliczności było to nieuniknione, organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany promocji lub regulaminu na dowolnym etapie, ale w każdym przypadku podejmie starania, aby zminimalizować wpływ takich zmian na uczestników, aby nie doszło do nadmiernego rozczarowania.
 20. Dane osobowe, które uczestnik przekaże w trakcie rejestracji firmie Fellowes zostaną przekazane do biura Fellowes oraz naszych przedstawicieli w celu realizacji tej promocji oraz w celu analizy marketingowej i kontroli jakości. Fellowes oraz nasi przedstawiciele ponoszą odpowiedzialność za bezpieczne przechowywanie, przetwarzanie i przenoszenie danych osobowych uczestnika, a w procesie rejestracji uczestnik wyraża zgodę na niniejsze warunki regulaminu. Poprzez zaznaczenie właściwego pola w formularzu rejestracyjnym, uczestnicy wyrażają również zgodę, aby organizator, inne organy Fellowes lub ich przedstawiciele przetwarzali ich dane dla celów poinformowania uczestników o innych promocjach i o nowych produktach i usługach, a także dla analizy marketingowej i kontroli jakości w przyszłości. Uczestnicy mają prawo uzyskać dostęp i prosić o skorygowanie swoich danych osobowych przechowywanych przez organizatora. Wnioski w tym zakresie należy kierować do organizatora na poniższy adres e-mail.
 21. Okresowo podczas trwania promocji Fellowes zastrzega sobie prawo do przekazywania dalszych informacji dotyczących produktów promocyjnych i szczegółów promocji. Nie łamie to praw uczestnika wyznaczonych przez wyżej wymienioną klauzulę.
 22. Obowiązujące warunki promocji są dostępne na stronie promocji i można je otrzymać bezpłatnie pod adresem e-mail podanym w dalszej części tego regulaminu uczestnictwa.
 23. Fellowes nie przekaże danych osobowych uczestnika żadnej innej organizacji bez zgody uczestnika, z wyjątkiem Benamic (poprzednio Interpay Sales Promotion), IDA Business & Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Irlandia, czyli przedstawiciela wyznaczonego przez Fellowes do celów administrowania promocją.
 24. Adres do kontaktu e-mail w związku z tą ofertą promocyjną to: fellowes@promotion-update.com , a strona promocji znajduje się pod adresem: https://felloweslyrecopromo.com/ . Powyższy adres URL służy wyłącznie do rejestracji udziału w tej promocji.
 25. Na uczestniku ciąży OBOWIĄZEK zachowania oryginalnych paragonów kasowych do momentu zweryfikowania spełnienia warunków zakupu wraz z otrzymaniem przez organizatora wartości ceny zakupu produktu. Fellowes zastrzega sobie prawo do zażądania okazania oryginalnego rachunku zakupu wszystkich zakupionych i zarejestrowanych produktów w celu upewnienia się, że produkty zostały rzeczywiście zakupione.
 26. Rachunki nie podlegają zwrotowi.
 27. W stosownych przypadkach, uczestnik powinien poprosić o zgodę swojego pracodawcę przed udziałem w tej promocji. Uczestnik ma obowiązek uregulowania wszelkich należności podatkowych wynikających z udziału w tej promocji.
 28. Wszelkie pytania dotyczące prawnej interpretacji zasad będą rozstrzygane na podstawie prawa angielskiego, a wyłączna jurysdykcja należeć będzie do sądów w Anglii i Walii.
 29. Organizator rezerwuje sobie wyłączne prawo do dyskwalifikacji uczestnika, który nadużył, podważył lub działał na niekorzyść promocji lub który działał w jakikolwiek inny sposób uznany przez organizatora za łamiący warunki regulaminu.
 30. Fellowes rezerwuje sobie prawo do odwołania promocji w każdej chwili bez uprzedniego zawiadomienia.
 31. W przypadku omyłkowego przesłania kwoty pieniężnej przez Fellowes, bez względu na to, czy wystąpiła ona na skutek błędu (zamierzonego bądź nie) uczestnika, Fellowes skorzysta z prawa do żądania zwrotu opłaty, a w przypadku wystąpienia oszustwa, skieruje sprawę do odpowiednich władz.
 32. Fellowes prześle bezpłatnie regulamin tej promocji każdej osobie, która o niego poprosi.
 33. Organizator: Fellowes Ltd, Ontario Drive, New Rossington, Doncaster, DN11 0FB, Wielka Brytania