Aktualizováno dne 9:53 / 28-srp-2019

PRAVIDLA AKCE FELLOWES CASHBACK 2019 – Lyreco

1. Propagační akce je určena všem obyvatelům Rakouska, Belgie, Francie, Velké Británie, Irska, Lucemburska, Nizozemska, Švýcarska, Španělska, Portugalska, Itálie, Německo, Polsko, Finska, Maďarska, Slovenska a České republiky, kteří jsou starší 18 let, kromě zaměstnanců společnosti Fellowes a jejich přímých rodinných příslušníků, zástupců společnosti, distributorů společnosti, prodejců či osob bezprostředně profesně spojených s touto akcí.

2. Účastníci musí mít bankovní účet ve stejné zemi, ve které žijí.

3. Vstupem do akce účastník souhlasí s pravidly a podmínkami akce a prohlašuje, že četl zásady ochrany osobních údajů Fellowes.

4. Tato nabídka firmy Fellowes zahrnuje vrácení části kupní ceny vybraných výrobků zakoupených ve stanovené době ("doba trvání akce"). Podrobnosti o nabídce včetně výrobků a výše návratu hotovosti jsou zveřejněné na www.felloweslyrecopromo.com  ("webové stránky akce"). Žádosti musí být podány do 45 dnů od data koupě výrobku. Žádosti zaslané po tomto termínu nebudou brány v úvahu.

5. Akce platí od 01.09.2019 do 31.12.2019 na území Rakousko, Belgii, Francii, Velkou Británii, Irsko, Lucembursko, Nizozemsko, Švýcarsko, Španělsko, Portugalsko, Itálii, Německo, Polsko, Finsko, Maďarsko, Slovenskou a Českou republiku a v závislosti na dostupnosti ve společnosti Lyreco:

Výrobek:

Powershred 60Cs (except Germany)
AutoMax 100M (except Germany)
Powershred 73Ci (except Germany)
Powershred 99Ci
AutoMax 200C (except Germany)
Powershred 225Ci (except Germany)
Microshred 225Mi (except Germany)
Powershred 425Ci (except Germany)


Spain and Portugal

AutoMax 350C
Powershred 8Cd
Powershred 8Mc
Powershred 11C
Powershred 21Cs
Powershred 325Ci
Powershred 79Ci

Germany
Powershred 79CiŽádosti musí být předloženy nejpozději k 14.02.2020

Je možné podat pouze jednu žádost na osobu / firmu / adresu. Každý účastník akce může předložit maximálně 5 skartovaček, za předpokladu, že nákup všech 5 skartovaček je doložený na stejném dokladu o koupi. V tomto případě je třeba zařízení zaregistrovat na jedné přihlášce ve stejný den. Žádosti zaslané jiným způsobem nebudou brány v úvahu.

6. Pro účast v této akci musí účastník vyplnit a zaslat celý přihlašovací formulář na internetových stránkách www.felloweslyrecopromo.com a předložit doklad o nákupu v souladu s Pravidly. Všechny údaje musí být přesné. Účastník není oprávněn převést právo na získání filtru na třetí osobu.

7. Tato nabídka firmy Fellowes zahrnuje vrácení části kupní ceny vybraných výrobků zakoupených ve stanovené době ("doba trvání akce") ve společnosti Lyreco. Minimální požadovaný objem koupě výrobků, který dovoluje účastnit se akce je 1 kus. Výše náhrady je zveřejněna v propagačním letáku a webových stránkách akce.

8. K platbě dojde pouze pokud účastník poskytne veškerou dokumentaci potřebnou ke zpracování žádosti Cashback.

9. Žádost musí být zaslána prostřednictvím internetu. Účastník vyplní on-line žádost s podrobnostmi zakoupených výrobků a jeho / její osobní údaje a bankovní údaje nezbytné k provedení platby prostřednictvím Fellowes.

10. Po obdržení úplné žádosti Fellowes, účastník prostřednictvím emailu obdrží potvrzení o přijetí žádosti. Po úspěšném ověření žádosti, bude výše náhrady do 30 dnů převedena na bankovní účet účastníka. Platby lze provádět pouze na tuzemský bankovní účet. K platbě dojde pouze pokud účastník poskytne veškerou dokumentaci potřebnou ke zpracování žádosti Cashback.

11. Vrácení peněz nemůže být udělen účastníkovi, který:

a) nezískal alespoň 1 kus kvalifikujícího výrobku pro tuto akci v období jejího trvání; a/nebo
b) nevyplnil formulář žádosti on-line; a/nebo
c) nepředložil kopii dokladu o koupi; a/nebo
d) nezaslal svou žádost ve stanovené době; a/nebo
e) nesplnil všechny potřebné kroky včas; a/nebo
f) skartovací stroj nebyl zakoupen u společnosti Lyreco.

12. Účastník, který odešle nekompletní žádost, bude mít 7 dnů ode dne odeslání žádosti na předložení požadovaných informací nebo dokumentů. Pokud žádost nebude stále splňovat požadované podmínky, nebudou zaslány peníze zpět.

13.  Úhrada bude provedena až po splnění všech podmínek Pravidel akce.

14. Tato propagační akce nemůže být kombinovaná s jinými propagačními kampaněmi Fellowes.

15. Za účelem splnění podmínek nutných k účasti v akci, musí účastník zakoupit výrobek osobně. Přijetím těchto podmínek, účastník potvrzuje, že je majitelem výrobku, který je bez nároků třetích stran.

16. Účastník může směřovat své dotazy týkající se akce Fellowes a stavu žádosti emailem. Více informací najdete na konci tohoto dokumentu.

17. Fellowes není odpovědný za ztracené, opožděné, poškozené nebo nesprávně odeslané žádosti s výjimkou případů hrubé nedbalosti nebo úmyslného jednání nebo opomenutí ze strany Fellowes nebo jejích zaměstnanců. Fellowes nenese odpovědnost za technické poruchy hardwaru, softwaru, serverů, webových stránek nebo jiného typu selhání či poškození.

18. Vzhledem k mimořádným okolnostem mimo kontrolu Pořadatele, si vyhrazuje právo zrušit nebo změnit akci nebo Pravidla v jakémkoli stadiu propagace. V případě, že takové změny nastanou, Pořadatel se bude snažit minimalizovat jejich dopad na účastníky akce, aby se předešlo zbytečnému zklamání.

19. Osobní údaje zaslané účastníkem při registraci budou použity k organizaci a provádění této akce. Fellowes a jeho zástupci jsou odpovědní za bezpečné uchování, zpracování a předávání osobních údajů účastníků. Na základě registrace účastník souhlasí s těmito podmínkami. Zaškrtnutím příslušného políčka na formuláři, účastníci také souhlasí se zpracováním svých osobních údajů firmou Fellowes a příslušné subjekty k propagaci akce s cílem informovat účastníky o dalších akcích, nových výrobcích a službách. Účastníci mají právo přístupu a editace svých osobních údajů. Za tímto účelem, prosím zašlete informace na emailovou adresu.

20. V průběhu trvání akce, si Fellowes vyhrazuje právo zaslat vám informace ohledně vztahujících a uplatňujících se výrobků a detailů marketingové akce, čímž neporušuje práva účastníků uvedených v předchozím odstavci.

21. Příslušná ustanovení jsou zveřejněny na internetové stránce akce a jsou k dispozici zdarma prostřednictvím emailové adresy uvedené níže v Pravidlech.

22. Fellowes nepředá jinému subjektu osobní údaje účastníka bez jeho souhlasu, s výjimkou Interpay Sales Promotion, IDA Business & Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Irsko, což je subjekt určený Fellowes k propagaci akce.

23.  Kontaktní emailová adresa akce - fellowes@promotion-update.com, webové stránky akce - www.felloweslyrecopromo.com . Tato adresa URL slouží pro on-line registraci žádostí o tuto akci.

24. Originální doklad o koupi musíte uchovat až do kladného vyřízení žádosti a provedení platby na účet určený účastníkem. Fellowes si vyhrazuje právo požadovat předložení originálu dokladu o koupi všech výrobků zakoupených a registrovaných v rámci akce, aby se potvrdila jejich zákonitost.

25. Faktury se nevrací.

26. Pokud je to nutné, účastníci by měli získat povolení od svého zaměstnavatele k účasti v akci. Jakákoli daňová odpovědnost plynoucí z účasti v akci bude účtována účastníkovi.

27. Jakékoli otázky týkající se právního výkladu ustanovení Pravidel budou vycházet z anglického práva, spory týkající se této akce vyřeší Soudy v Anglii a Walesu.

28. Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit účastníky zneužívající, zasahující do procesu akce nebo také jednající způsobem, který Pořadatel považuje za porušení podmínek.

29.V případě, že platba bude provedena chybně ze strany Fellowes, v důsledku činností účastníka (záměrných či nikoli), Fellowes požaduje vrácení plateb, a v odůvodněných případech informuje příslušné orgány.

30.  Fellowes rozešle zdarma Pravidla této akce všem zúčastněným osobám.

31. Promoter: Fellowes Ltd, Unit 2 Ontario Drive , New Rossington Doncaster, DN11 0BF, U.K.